• Risk looking like a fool – for love – for your dreams – for the adventure of being alive!

  Risk looking like a fool – for love – for your dreams – for the adventure of being alive!

  Risk looking like a fool – for love – for your dreams – for the adventure of being alive!

 • Samenwerken aan een prettig(er) leven!

  Soms lopen we vast in ons leven en krijgen we niet gedaan wat we willen. Sommigen weten waardoor dit komt en sommigen ook niet. Het maakt niet uit of je nu kampt met een concreet vraagstuk over jezelf of een situatie waarin je zit, uitdagingen ervaart binnen jouw eigen leven, in je (familie)relatie, je samengestelde gezin of je werk. Ik help je graag om hiermee aan de slag te gaan!

   

  Je kan bij mij terecht voor: Persoonlijke Begeleiding bij mentale en levensfase gerelateerde kwesties, burn-out begeleiding, hoogsensitiviteit. Begeleiding bij scheiding en verwerking van liefdesverdriet. Relatiebegeleiding en begeleiding van Samengestelde Gezinnen.

   

  De balans tussen hoofd, hart en lichaam staan centraal en nieuwe wegen mogen worden ontdekt. Mijn manier van coachen en therapie kenmerken zich door een persoonlijke benadering, waarbij ik de gangbare do's & dont's van een therapeut graag ondergeschikt maak aan dat wat er op dit moment nodig is om je verder te kunnen ontwikkelen of dichter bij jezelf en/of elkaar te kunnen komen, op weg naar een toekomst die beter past.

   

  Hierbij hanteer ik een integratieve benadering gericht op inzicht krijgen, herkennen, erkennen, verwerken, accepteren en integreren doormiddel van een mix aan methodes en technieken.

  Naast gediplomeerd toegepast psycholoog, (trauma)systeem therapeut en relatietherapeut ben ik gespecialiseerd in hoogsensitiviteit en sjamanisme. Ik combineer zo de wetenschappelijke hedendaagse kennis over de mens met eeuwenoude kennis vanuit de antropologie en de natuur.

   

  Bel me gerust voor een kennismaking!

   

  Jantien de Bruin

  Dank voor het geven van zoveel heldere inzichten en handvatten, dit helpt mij echt!

  We hadden er eigenlijk geen vertrouwen meer in, maar met jouw hulp zijn we nog bij elkaar ... en nog 'happy' ook!

  Nooit geweten dat ik zo belabberd communiceerde. Eigenlijk wist ik niet eens wat mijn eigen behoeftes waren...

  Coaching Met Jantien is een

  hele fijne combinatie van een

  lach en een traan!

 • Met Jantien voor Corona

  MetJantien voor Care4Corona

  Ik ben betrokken bij het initiatief Care4Corona. Een platform dat gestart is om positieve ondersteuning op mentaal en fysiek gebieden te geven in deze intensieve tijd. Bekijk de site op www.Care4Corona.nl

  (H)eerlijk

  Laten we maar even eerlijk zijn

  Lieve mensen, houd vertrouwen en als het toch even niet gaat, wees dan alsjeblieft open en eerlijk. Zo ontstaat herkenning en daarmee weer erkenning. Wat weer verbinding geeft. Kortom, heerlijk! ... Lees mijn blog

  Samengesteld Gezin in Coronatijd

  Een snelkookpan

  Neem het samengestelde gezin dat net een maand vóór de uitbraak van het coronavirus is gaan samenwonen. Op mijn vraag hoe het hen de afgelopen tijd was vergaan, antwoordden zij in koor: ‘Het lijkt wel een snelkookpan! Lees verder

  Sterfelijk? Ik?

  Over doodsangst en de aanwezigheid van de dood

  Sinds een aantal maanden worden we ineens dagelijks geconfronteerd met de dood en onze sterfelijkheid. Door de media, maar soms ook dichterbij. Omdat je via via iemand kent die getroffen werd door het coronavirus... lees verder

  Superwomen en Supermen 

  24/7 ‘aan’ in coronatijd

  Doordat de grenzen tussen werk, relatie, moederschap en mijzelf in deze tijd vervagen nu ik vooral thuis ben, sta ik 24/7 'aan'. Dit veroorzaakt onrust en maakt dat het me nauwelijks lukt te focussen, los te laten en te ontspannen... lees verder

 • Social

Alle berichten
×
×
Algemene voorwaarden Met Jantien:

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Jantien de Bruin | Met Jantien
Opdrachtgever: Coachee en/of werkgever
Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
Overeenkomst: elke afspraak tussen coachee en coach tot het verlenen van diensten door coach ten behoeve van coachee.
Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden waarvoor hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3: Toepasselijke reglementen
1. Opdrachtnemer voert de diensten uit in overeenstemming met de Ethische Code.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is zijn inspanningsverplichting na te komen naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap volgens de maatstaven en richtlijnen van de Noboc zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5: Geheimhouding
Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en cochee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 6: Honorarium en kosten
Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

Artikel 7: Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum of contact.
Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim zijn aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag ingeval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8: Incassokosten
Ingeval de opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever en/of coachee slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever c.q. coachee geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door opdrachtnemer afgesloten berdrijfsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventuele voor opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot een maximumbedrag van 5.000 euro.
Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever en/of coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van 5.000 euro.
Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijk van opdrachtnemer beperkt zijn tot het honorarium van de opdracht.
Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsstagnatie.
Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
De Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 10: Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden
Annulering door Opdrachtgever van trainingen dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Annulering door opdrachtgever van coaching dient telefonisch of schriftelijk (evt. per email) te geschieden.
Tenzij schriftelijk anders overeengekmoen dient opdrachtgever bij annulering door opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
Bij annulering door opdrachtgever of coachee van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij eerdere annulering worden er geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst
Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen.
×
Privacy verklaring MetJantien

Gevestigd aan Newtonstraat 4, 1098HD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.metjantien.nl
ingesprek@metjantien.nl
+31 06 13 491 902

KVK 77424441

Persoonsgegevens die wij verwerken
Met Jantien verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden vastgelegd in een beschermd digitaal dossier.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
▪ Voor- en achternaam
▪ Geboortedatum
▪ Adresgegevens
▪ Telefoonnummer
▪ E-mailadres
▪ Werkgerelateerde gegevens zoals functie en werkgever
▪ Gezondheidsgegevens indien relevant voor coachtraject
▪ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen op uitnodiging van Jantien de Bruin, en gegevens in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken. 

Met Jantien verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
▪ Het afhandelen van uw betaling -– De grondslag hiervoor is het intakeformulier welke tevens de overeenkomst bevestigd.
▪ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – om onder andere afspraken te kunnen maken/verzetten en/of opdrachten en informatie te kunnen versturen ten behoeve van het coachtraject of de training.
▪ Om diensten (coaching en of training) bij u te leveren.
▪ Om te bepalen of coachtraject en of training passend is –namelijk door te vragen naar specifieke gezondheidgegevens.
▪ Het versturen van een nieuwsbrief en/of reclame,dit alleen als er een gerechtvaardigd commercieel belang is.
▪ Met Jantien verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De grondslag hiervoor is Wettelijke verplichting, namelijk te voldoen aan de verplichting tot belasting aan te geven.

Uitleg grondslagen:
Intakeformulier: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de coachingovereenkomst waarbij de betrokkene partij is.

Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Aangezien Met Jantien uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting en ter uitvoering van een overeenkomst bent u verplicht de persoonsgegevens op te geven (met uitzondering van de gegevens over uw geboortedatum, gezinssamenstelling en gezondheid). Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen we niet overgaan tot het starten en/of het voortzetten van de coaching of training.

Geautomatiseerde besluitvorming
Met Jantien neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Met Jantien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
▪ De coachtrajectrelevante gegevens qua inhoud gesprekken worden na 10 jaar verwijderd
▪ De trajectrelevante gegevens qua data en duur van gesprekken worden na 10 jaar verwijderd. Persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven in het klantenadressen bestand staan.
▪ De gegevens worden bewaard in een sterk beveiligd digitaal dossier. Het digitaalcoachdossier.
▪ Deze bewaartermijnen eindigen na de bovengenoemde jaren, tenzij wettelijk anders wordt bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden
Met Jantien verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Technieken, die wij gebruiken
Met Jantien maakt alleen gebruik van analytische gegevens (google analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij maken geen gebruik van cookies. We maken verder geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Deze maatregelen hebben we getroffen om uw privacy te waarborgen.
Op de website zijn knoppen opgenomen om blogposts te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van Twitter en Facebook welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met uw privacy omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Met Jantien. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ingespek@metjantien.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Met Jantien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons telefonisch of via ingesprek@metjantien.nl

Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer u dan ook op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website.