•  Helaas is er even

  een cliënten STOP

  Helaas is er even

  een cliënten STOP

   Helaas is er even

  een cliënten STOP

 • Samenwerken aan een prettig(er) leven!

  Soms lopen we vast in ons leven en krijgen we niet gedaan wat we willen. Sommigen weten waardoor dit komt en sommigen ook niet. Het maakt niet uit of je nu kampt met een concreet vraagstuk over jezelf of een situatie waarin je (telkens weer) zit, uitdagingen ervaart binnen jouw eigen leven, in je (familie)relatie, je samengestelde gezin of je werk. Ik help je graag om hiermee aan de slag te gaan!

   

  Je kan bij mij terecht voor: integratieve therapie gericht op Persoonlijke Begeleiding bij mentale en levensfase gerelateerde kwesties, Traumaverwerking , Burn-Out begeleiding, Hoogsensitiviteit. Begeleiding bij Scheiding en verwerking van Liefdesverdriet. Relatiebegeleiding en begeleiding van Samengestelde Gezinnen. Op het gebied van traumaverwerking werk ik met Familieopstellingen en Brainspotting (een vorm van EMDR). Ondersteunend aan de processen pas ik Reiki toe, als dit gewenst is.

   

  Ik hanteer een integratieve benadering gericht op inzicht krijgen, herkennen, erkennen, verwerken, accepteren en integreren doormiddel van een mix aan methodes en technieken.

  Naast gediplomeerd toegepast psycholoog, systeem therapeut en relatietherapeut ben ik gespecialiseerd in hoogsensitiviteit en (intergenerationeel) traumaverwerking.

   

  Ik combineer de wetenschappelijke hedendaagse kennis over de mens met eeuwenoude kennis vanuit het sjamanisme en de Reiki geneeswijze. Waar overigens niets zweverigs aan is! Want de oeroude kennis van het sjamanisme herinnert ons er bijvoorbeeld aan dat wij als mens onderdeel zijn van de natuur. Wat een hoop van onze instinctieve (onbewuste) reacties en de effecten daarvan verklaart en acceptabel maakt. Daarnaast gebruik ik de Reiki geneeswijze ter ondersteuning en bevordering van het fysieke en mentale herstelproces.

   

  De balans tussen hoofd, hart en lichaam staan centraal en nieuwe wegen mogen worden ontdekt. Mijn manier van therapie kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, waarbij ik de gangbare do's & dont's van een therapeut graag ondergeschikt maak aan dat wat er op dit moment nodig is voor jou. Zodat jij je verder kunt ontwikkelen, je patronen kan doorbreken, trauma's kan verwerken en zo dichter bij jezelf en/of elkaar kunt komen. Op weg naar een toekomst die beter past!

   

  Bel me gerust voor een kennismaking.

   

  Jantien de Bruin

  Dank voor het geven van zoveel heldere inzichten en handvatten, dit helpt mij echt!

  We hadden er eigenlijk geen vertrouwen meer in, maar met jouw hulp zijn we nog bij elkaar ... en nog 'happy' ook!

  Nooit geweten dat ik zo belabberd communiceerde. Eigenlijk wist ik niet eens wat mijn eigen behoeftes waren...

  Coaching Met Jantien is een

  hele fijne combinatie van een

  lach en een traan!

  De kleine lettertjes ...

  Met Jantien is aangesloten bij de beroepsvereniging voor aanvullende complementaire therapie, het CAT. Dit is voor jou goed om te weten. Het betekent dat mijn diploma's en certificaten door hen geaccrediteerd zijn en je er dus op kunt vertrouwen dat ik professioneel en verantwoord te werk ga en ervoor zorg dat ik mijn bijscholing op orde heb. En als je niet tevreden bent, dan biedt het jou de mogelijkheid om een klachten procedure op te starten bij de GAT; de geschillencommissie van het CAT.
Alle berichten
×
×
Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden Met Jantien:

Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten – Nederlandlaan 234 – 2711 JH – Zoetermeer – KvK: 69709769 – st. geschil alternat thera NL63 INGB 0008108474 info@gatgeschillen.nl – Rijks erkend sinds 2017
gatgeschillen.nl

GAT - ALGEMENE VOORWAARDEN voor Alternatieve / Complementaire Therapeuten, Opgesteld op 1 april 2019 te Zoetermeer, Opgesteld in de eerste maanden van 2019 door Mr. Suzanne van Dijsseldonk, GAT-commissielid. Auteursrecht: https://gatgeschillen.nl

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Met Jantien (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77424441) of (één van) haar eigena(a)ren / bestuurder(s), verder aangeduid als “Therapeut”, is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen
afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door GAT afgewezen.

2. Begrippen
In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:
a. Zorgaanbieder: therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij een (of meerdere) erkende beroepsorganisatie(s) genaamd CAT;
b. Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de cliënt
c. Partijen: Zorgaanbieder en patiënt/cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)
d. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

3. Aanvaarding van opdrachten
Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.
Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de cliënt, dan komt de
overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd. Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.

4. Duur overeenkomst en ontbinding
a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen
(ook stilzwijgend) worden verlengd.
b. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
i) De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
ii) Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen
worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
iii) Enig recht van de patiënt/cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de cliënt heeft op de zorgaanbieder.

5. Annulering
Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
I) Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
II) Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.
III) Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
IV) Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van
het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
V) Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
VI) De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
a. De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover
zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.
b. De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
c. De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.

7. Overmacht
Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend):
stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

8. Facturering en betaling
a. Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. / omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.
b. Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze maximaal 7 dagen na de dienstverlening aan de therapeut tegen overleg van een factuur te worden voldaan.
c. Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
d. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.
f. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
g. De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
h. Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.
i. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop
de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening
van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

9. Aansprakelijkheid
a. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.
b. De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.
c. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
d. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
e. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
f. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
g. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.

10. Toepasselijk recht en geschillen
a. Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.
b. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.