• Relatietherapie

  Omdat jullie het waard zijn!

  Geen relatie in het leven kent zoveel kleurnuances als een liefdesrelatie. In goede zin en in slechte zin. Van alle relatievormen die we hebben, ligt een liefdesrelatie qua beleving en intensiteit het dichtstbij de relatie die wij hebben gehad met onze ouders/verzorgers. Hechtingspatronen van volwassenen hebben een grote gelijkenis met de hechtingspatronen van kinderen en hun ouders.

   

  Verbinding & hechting

  In een liefdesrelatie wordt onze behoefte aan verbinding, koestering, afhankelijkheid en fysieke aanraking geactiveerd, vaak in een vorm die we (her)kennen vanuit ons kind zijn. Niet alleen onze behoeftes gaan terug naar langer geleden, ook de kwetsuren die we hebben opgelopen en de overlevingsmechanismen die we hebben opgebouwd om ons als kind staande te houden binnen het gezin, spelen in een liefdesrelatie op. Daarnaast kunnen ook ervaringen uit voorgaande liefdesrelaties zijn sporen nalaten in hoe je je manifesteert in een nieuwe relatie.

   

  We zien onze geliefde door een bril die gekleurd is door al deze ervaringen en verwachtingen waardoor wij onze geliefden eigenlijk niet kunnen zien voor wie hij/zij nu echt is. Zo kunnen onze aangeleerde overlevingsstrategieën, onze hechtingsstijl en opgebouwde gewoontes behoorlijk in de weg zitten bij het bouwen aan een volwassen gelijkwaardige, liefdevolle relatie in verbinding. En het kan het ook lastig maken om een partner te vinden die echt goed bij je past.

   

  Omdat we lang niet altijd zicht hebben op alle gebeurtenissen uit het verleden en de impact die dit heeft op ons als volwassene, kunnen we verstrikt raken in ruzies, onbegrip, gedragingen van aantrekken en afstoten, aanval en verdediging, en miscommunicatie, zonder dat we echt doorhebben wat hiervan de oorzaak is en wat nu eigenlijk de onderliggende behoefte is. Voor je het weet kom je in een vicieuze cirkel en lijkt alleen het beëindigen van de relatie de enige optie.

  Samen bouwen aan een liefdevolle relatie kan een behoorlijke uitdaging zijn, waar je soms best wat hulp bij kan gebruiken!

   

  Therapie

  Durven erkennen dat je emotioneel gehecht bent aan elkaar en hierin dus afhankelijk bent, net zoals een kind afhankelijk is van zijn ouders voor koestering, begrip en troost, is een belangrijke sleutel.

   

  De therapie richt zich op het versterken van de emotionele band met je partner door (hechtings)patronen en triggers te herkennen, erkennen en te transformeren, waardoor je open kunt staan voor elkaar, ontvankelijk bent en (weer) op elkaar afgestemd raakt. Kortom, instaat bent elkaar te zien en te begrijpen en de liefde weer te laten stromen.

   

  In relatietherapie:

  • Maak ik gebruik van EFT - Emotionally Focussed Therapy van Sue Johnson;
  • Onderzoeken we hechtingsstijlen en gedragingen gekoppeld aan verlatingsangst en bindingsangst;
  • Bekijken we je familiesysteem door middel van familie-opstellingen; 
  • En verdiepen we ons in de methode Geweldloze Communicatie die ontwikkeld is door Marshall Rosenberg.
  Relatietherapie Met Jantien is geen quick fix, het vraagt toewijding en bereidheid om naar jezelf te kijken en aan jezelf en je relatie te willen werken.
   
  Natuurlijk doen we dit samen, stap voor stap op een veilig tempo, een tempo dat jullie past!
Alle berichten
×
×
Privacybeleid
Privacy verklaring MetJantien

Gevestigd aan Newtonstraat 4, 1098HD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.metjantien.nl
ingesprek@metjantien.nl
+31 06 13 491 902

KVK 77424441

1. Algemeen
Dit Privacyreglement beschrijft hoe Met Jantien - eenmanszaak handelend onder de naam Met Jantien (hierna de ‘Therapeut’) de privacy van de gebruiker van de website (hierna de ‘Gebruiker’, meervoud de ‘Gebruikers’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker van de website wordt verzameld. Daarbij beschrijft huidig document tevens hoe de Therapeut gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie als alternatief/complementair zorgverlener. Dit is indien de gebruiker van de website gebruik maakt van de diensten van de Therapeut, wanneer dit het geval is, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als de ‘Cliënt, meervoud de ‘Cliënten’.

2. Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement
Bij gebruik van de website van de Therapeut, wordt deze privacy statement bij iedere Gebruiker onder de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat verder gebruik maken van de website betekend dat wordt ingestemd met het gebruik van cookies en huidig privacy statement. De Therapeut verzoekt de Gebruiker dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn geheel te lezen en indien deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te
gebruiken en onmiddellijk te verlaten.

3. Aard te bewaren informatie
Nu en in de toekomst verzamelt de Therapeut informatie over de Gebruikers van deze website. De Therapeut gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.

3.1 Indien de website van de Therapeut gebruik maakt van een webwinkel of andere wijze waarop producten kunnen worden afgenomen. Voor bestellingen via de website worden om daaraan te voldoen persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. In dat geval is e.e.a. in het privacy register vastgelegd teneinde te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

3.2 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft om informatie op te vragen (nieuwsbrief, of andere informatie) of informatie deelt met de Gebruiker
Voor het opvragen van informatie via de website worden om daaraan te voldoen ook persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. In dat geval is e.e.a. in het privacy register vastgelegd teneinde te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
gatgeschillen.nl

3.3 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft voor de Gebruiker om zich in te schrijven of aan te melden voor alternatieve zorg of indien de website hiermee adverteert of oproept tot het afnemen hiervan. (Gebruiker wordt Cliënt). De Therapeut verzamelt meer gegevens van een Cliënt dan van een standaard gebruiker. Voor elke Cliënt is de therapeut wettelijk verplicht een uitgebreid cliëntendossier bij te houden. Zie hiervoor
artikel 3.4.

3.4 De Therapeut houdt een dossier bij van elke Cliënt
In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de Client: naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van
de Cliënt, en gegevens over de door de Therapeut uitgevoerde onderzoeken en behandelingen betreffende de Cliënt en de frequentie waarmee de Cliënt zorg afneemt van de therapeut. In het kort documenteert de Therapeut elke keer dat de Cliënt zorg afneemt wie welke zorg wanneer afneemt.
De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het cliëntendossier. Het is mogelijk dat de Therapeut, met nadrukkelijke toestemming van de Cliënt, medische gegevens opvraagt bij een collega zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Dergelijke gegevens worden tevens opgenomen
in het dossier.

3.5 E-mail berichten
Als e-mailberichten worden verzonden, kan zulke mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.

4. Doel bewaren informatie
4.1 Administratie
De informatie wordt voor verschillende doelen gebruikt. Bewaarde informatie zoals gemeld in artikel 3.1 en 3.3 wordt gebruikt om bestellingen en leveringen daarvan of indien van toepassing alternatieve zorg conform contract af te werken en in rekening te brengen, voor de boekhouding en de afhandeling van eventuele geschillen. Ook informatie afkomstig uit artikel 3.3 of 3.5 kan voor dit
doel worden bewaard.

4.2 Verbetering diensten
Verzamelde informatie genoemd in artikel 3.2, 3.3 en 3.5 en eventueel van 3.1 wordt gebruikt om de website te verbeteren en gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.

4.3 Marketing
Ook kan verzamelde informatie zoals genoemd in punt 3 (met uitzondering van punt 3.4) worden gebruikt om gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens (nogmaals met uitzondering van gegevens afkomstig van punt 3.4) worden gebruikt om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om informatie die tijdens het bezoek aan
onze website of via andere wegen door de gebruiker aan de Therapeut wordt verstrekt. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en als geanonimiseerde statistische informatie voor klanten en zakelijke partners.
Privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardinformatie worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen optimaliseren, registreert de Therapeut, het gebruik van ondersteunende diensten bij producten,
evenals gebreken of klachten ten aanzien van de producten. Het kan daarbij gaan om serienummers en informatie over de aankoop zoals bijvoorbeeld de aanschafdatum. Een gebruiker kan worden
gevraagd informatie over zichzelf te verstrekken, ten behoeve van levering of terugzenden van producten. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor commerciële doelen als een gebruiker klant is (AVG-grondslag: uitvoering overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang) of als daar vooraf
ondubbelzinnig toestemming voor is verleend conform de AVG.
Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
gatgeschillen.nl

4.4 Het cliëntendossier
De Therapeut is wettelijk verplicht van elke Cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemd cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarbij kan de informatie gebruikt worden voor verscheidene andere doelen:
(i) Financiële Administratie – Voor het opstellen van een factuur bijvoorbeeld.
(ii) Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie – De Therapeut kan met een collega-therapeut intervisie hebben en dan de Cliënt bespreken. Dit is geanonimiseerd; er is geen naar een persoon herleidbare informatie die wordt besproken.
(iii) Informeren andere zorgverleners – Wanneer bijvoorbeeld de Therapeut afwezig is en een andere therapeut waarneemt, bij doorverwijzing naar een andere therapeut (vind niet plaats zonder toestemming Cliënt).
(iiii) Indien het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan met toestemming van de Cliënt.

4.5 Informatie op de zorgnota
De Cliënt ontvang een zorgnota indien er alternatieve zorg is geleverd door de Therapeut. In de praktijk komt her erop neer dat deze na betaling per pin of contant direct wordt meegegeven of anders later met een wachtwoord per e-mail gestuurd wordt naar het door de Cliënt opgegeven emailadres.
Op deze nota staat de volgende informatie van de Cliënt: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Kosten van het consult, omschrijving van de gegeven zorg soort, datum van de behandeling. Deze informatie is voor de administratie van de Cliënt en kan, indien de behandelingen
van de therapeut in aanmerking komen voor vergoeding van een zorgverzekeringsmaatschappij, worden ingediend bij de vergoedende zorgverzekeringsmaatschappij.

5. Veranderingen aan de Privacyreglement
In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit gebeurt veranderen. De Therapeut zal in dat geval de veranderingen in een herziene Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord zijn met een herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand
correspondentieadres of e-mailadres zoals vermeld bij artikel 9. De Therapeut zal bezwaren respecteren en in acht nemen. Indien geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.

6. Wijzigingen gegevens of vragen over privacy
Indien de Gebruiker of de Cliënt de door de Therapeut bewaarde informatie wil wijzigen of laten schrappen of indien de Gebruiker of de Cliënt vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de Gebruiker of de Cliënt dit te melden aan de
Therapeut dit dan via post of e-mail zoals vermeld bij artikel 9. De Therapeut zorgt dan voor aanpassing of schrapping van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt indien het bewaren van de informatie
daarvoor noodzakelijk is.

7. Veiligheid
De Therapeut gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige zekerheid worden gegarandeerd. De Therapeut is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in artikel 3 genoemde informatie of toegang tot de website. De Therapeut adviseert wachtwoorden regelmatig te veranderen en alleen te werken met een betrouwbare en veilige browser. Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten gatgeschillen.nl

8. Adres gebruiker website
Gebruikers en Cliënten zijn verplicht de Therapeut van adreswijzigingen en wijzigingen van andere contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang de Therapeut geen verhuisbericht of bericht wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij de Therapeut bekende gegevens
aangenomen als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging is voor rekening en risico van de Gebruiker of Cliënt. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven blijft deze aansprakelijk voor de Gebruiker of Cliënt bestelde producten die op het oude adres worden afgeleverd.

9. Contact- en identiteitsgegevens
De Therapeut is bereikbaar via de volgende gegevens:
Volledige naam: Met Jantien, Tevens handelend onder de handelsnaam: Wat een Familie - Jantien&zo
Correspondentie: Copernicusstraat 37, 1098JD, Amsterdam
Bezoekadres: Newtonstraat 4, 1098HD, Amsterdam
Telefoon: 06-13491902
E-mail: ingesprek@metjantien.nl
Kvk-nummer: KvK 77424441

10. Aanvullende informatie
10.1 Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Geberuiker of Cliënt kunnen, indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

10.2 Indien de Gebruiker of de Cliënt een foto of andere afbeelding deelt als onderdeel van de informatie genoemd in artikel 3, dan wordt deze foto of afbeelding tevens opgeslagen als informatie zoals vermeld in artikel 4.

10.3 Indien er door de Cliënt of Gebruiker tevens gebruik wordt gemaakt van een programma of software voor het delen van informatie zonder inmenging van de Therapeut, is het mogelijk dat dit programma of deze software de informatie zelfstandig en zonder inmenging van de Therapeut deelt,
verspreidt etc. De Therapeut kan niet instaan voor de wijze waarop het programma of software in een situatie beschreven in huidig artikel 10.3 omgaat met informatie.

10.4 Indien de Therapeut gebruik maakt van de diensten van een derde partij die fungeert als verwerker van informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft de Therapeut een Verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten.